Davranış Değiştirme ve İstendik Davranış Kazandırma Yöntemleri

Tüm bireylerin gelişimsel süreçlerinde karşılaştıkları bilişsel ve duyuşsal uyaranlara karşı geliştirdikleri davranışları mevcuttur.Bu davranışların süreç içersinde istendik davranış kazandırmaya uygun yöntem ve tekniklerle çalışılması gerekmektedir.Kurumumuzda aile eğitim programları, sosyal çevre uyaranlarına karşı eğitim programı, okul yaşamı eğitim programı olmak üzere davranış değiştirme ve istendik davranış kazandırma eğitimleri verilmektedir.Kurumumuz aşağıdaki etmenleri baz alarak davranış analizi yapmakta ve bireyin eğitim programını oluşturmaktadır.

İstenmeyen Davranışın Oluşmasındaki Etmenler

A- Aileden Kaynaklanan Etmenler

• Ailenin Çocukla iletişimi

• Evde Kontrol Yönetimi

• Aile İçi Sorunlar

• Ailenin Ekonomik Durumu

• Ailenin Eğitim Düzeyi

B- Sınıfın Yapısından Kaynaklanan Etmenler

• Sınıfın Fiziksel Yapısı

• Sınıfların Sosyo-kültürel Yapıları

D- Öğrenciden Kaynaklanan Etmenler

• Öğrencinin Kişilik Özellikleri

• Öğrencinin Gelişim Özellikleri

• Öğrencinin Değer ve Davranış Kalıpları

• Öğrencin Başarı Durumu

E- İstenmeyen Davranışın Oluşumundaki Diğer Etmenler

• Okulun Yapısı ve Yönetimi

• Akran Grubu

• Bilgi ve İletişim Teknolojileri

Yukarıda belirtilen kriterler doğrultusunda, ön değerlendirme yapıldıktan sonra bireyde hedeflenen bir ya da iki davranış üzerine çalışılmaya başlanır.Bununla beraber paralel olarak aile ve sosyal yaşam içerisinde bu çalışmaların devamlı olarak ilerlemesi sağlanır. Bu süreç bireyin istendik davranışının gündelik yaşama transferi ve genellemesi ile sonlandırılır.Bir sonraki hedeflenen davranış değiştirme sürecine başlanır.

 

Davranış Yönetimi

Sınıfın, dersin, sosyal hayatın, aile yaşamının amaçlarına uygun olmayan öğrenci davranışlarını amaçlar doğrultusunda olumlu yönde değiştirmek için gerekli düzenlemelerin yapılması ve denetlenmesinde;

Sınıf ortamında öğretmen, sosyal yaşamında karşılaştığı kişi ya da kişiler, aile bireyleri, davranış yönetiminden sorumludur.Bu kişilerin davranışlarındaki tutarlılık ve kararlılık öğrenciyi olumlu yönde etkileyecektir.

 

İstenmeyen Davranışlara Karşı Kurumumuzda Uygulanan Yöntemler ve Teknikler

İstenmeyen Davranışların Önlenmesine Yönelik Yaklaşımlar

Genel olarak istenmeyen davranışa karşı yaklaşımlar üç grupta incelenmektedir.

1. İnsancı (Karışmacı Olmayan) Yaklaşım

Bu yaklaşımın temelinde insanın doğru yapacağına inanmak ve güvenmek vardır. Eğer insan yanlış yapıyorsa bunu düzeltmek için dış etkiden çok o insanın iç dünyasındaki anlayış uyandırılarak kendi kendine doğruya ulaşması sağlanmalıdır.

2. Pazarlık Yaklaşımı

Bu yaklaşımın temelini “her şeyin bir bedeli vardır” anlayışı oluşturur. Öğrenci sınıfta istenmeyen bir davranışta bulunuyorsa bunun sorumluluğunu almak ve sonucuna katlanmak zorundadır.

3. Davranışçı Yaklaşım

Bu yaklaşım temelinde davranışçı psikoloji görüşünün ilkelerinden yararlanarak, sınıfta istenmeyen davranışların değiştirilmesine dayanır. İstenmeyen davranışların oluşmasına göre farklı stratejiler kullanılır. Bunlar, sorun davranışı gözlemlemek, pekiştireç vermek, istenmeyen davranışı söndürmek, öğrencilerle anlaşmak, yaklaşık istendik davranışları kabul etmek ve derse dönmektir.

Uygulanan Yöntemler

• Görmezden Gelme

• Uyarma

• Sözel Olmayan Uyarı

• Sözel Uyarı

• Derse Ara Verme – Kuralları Hatırlatma

• Derste Değişiklik Yapma

• Sorumluluk Verme

• Öğrenciyle Konuşma

• Okul Yönetimi ve Aileyle İşbirliği

Davranış kazanma insanın doğumundan ölümüne kadar gelişen bir süreçtir.Önemli olan bu davranış kazanma sürecinde olumlu ve uygun davranışları seçebilme, uygulayabilme, genelleyebilme ve kalıcı hale getirebilme becerisine sahip olmasıdır.Davranış eğitiminin temelinde yatan ise bireye bu süreci yönetebilme yetisi kazandırmaktır.